Hỗ trợ khách hàng

  0938788646

Nick chat: demo_skype

Xử lý mùi hôi

Xử lý chất thải nước thải

Nuôi trồng thủy hải sản

Năng lượng xanh

Xử lý mùi hôi rác sinh hoạt

1.  XỬ LÝ MÙI HÔI RÁC SINH HOẠT

Kết quả

 1. NH3: khi sử dụng chế  phẩm GEM, nồng độ NH3 trung bình được giảm thiểu từ 1.213 mg/m3 ( nền EM) xuống còn 0.297 mg/m3. Hiệu suất xử lý đạt 75.5%.

   

 2. H2S: khi sử dụng chế  phẩm GEM, nồng độ H2S trung bình được giảm thiểu từ 0.1328 mg/m3 xuống còn 0.00465 mg/m3. Hiệu suất xử lý đạt 64.98 %.

 3. Mercaptan: khi sử dụng chế  phẩm GEM, nồng độ Mercaptan  trung bình được giảm thiểu từ 0.0055 mg/m3 xuống còn 0.0042 mg/m3. Hiệu suất xử lý đạt 23.24 %.

 4. CH4: khi sử dụng chế phẩm GEM, nồng độ CH4 có gia tăng so với sử dụng chế phẩm EM.

 5. Nồng độ CO2 tăng 1,84 lần so với sữ dụng EM.

 6. Nồng độ  BOD5 giảm được 29,67 so với sử dụng EM.

 7. Nồng độ COD giảm được 43,77% so với sử dụng EM.

 8. Tổng Phospho tăng 1,4 lần so với sử dụng EM.

 9. Tổng Nitơ và Coloform gần như không thay đổi so với sử dụng EM.

 10. Khối lượng nước rỉ rác tăng xấp xỉ 1,13 lần so với sử dụng EM.

        Khả năng khử mùi ổn định trong quá trình khảo sát

2.     XỬ LÝ MÙI HÔI NƯỚC RÁC 

Trong các  năm 2002, 2003 CTA-BIENCO đã  xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ  rác Đông Thạnh, công suất xả thải ~1000 m3/ ngày đêm. Năm 2007 CTA-BIENCO thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nâng cao hiệu quả xử lý nước rỉ rác Gò Cát . Một trong các nội dung chính của đề tài  là  nâng cao hiệu quả xử lý COD, N-NH4 trong   quá trình sinh học bằng chế phẩm GEM-K, GEM-P1.

Các kêt quả đều thể hiện rõ hiệu quả của chế phẩm GEM trong ứng dụng xử lý nước rỉ rác. GEM có tác dụng giảm thiểu nổng độ ô nhiễm cao, phạm vi ứng dụng rộng rãi. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu năm  2007 còn thể hiện khả năng  thu hồi khí bigas từ nước rỉ rác khi sử dụng chế phẩm GEM rất  cao. Nếu được áp dụng trên quy mô thực tế,  khả năng thu hồi khí biogas từ nước rỉ rác nhằm sử dụng năng lượng tái tạo tại các bãi chôn lấp là một phương án khả  thi cần được quan tâm.

 

PHUN CHẾ PHẨM GEM XỬ LÝ MÙI HÔI

 

 

Tin mới

Cúp & Chứng nhận

 

Thiết kế Website tại Vipweb.vn